dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

sobota, 25 lutego 2012

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - poradyPrzydomowa oczyszczalnia ścieków 

– to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika dwa razy do roku.
 
Problem unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z domów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy, ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego mogą zostać odprowadzone do ziemi w granicach gruntu będącego własnością wprowadzającego, przy zachowaniu następujących warunków:
  • ilość ścieków nie przekracza 5 m³/dobę,
  • BZT ścieków jest zredukowane o co najmniej 20% a zawartość zawiesin ogólnych o 50% w wyniku wstępnego oczyszczenia,
  • miejsce wprowadzania ścieków oddziela od poziomu wodonośnego warstwa gruntu miąższości co najmniej 1,5 metra.

 

Rozwiązania technologiczne POS

W przydomowych oczyszczalniach ścieków wykorzystywane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków (tlenowego i beztlenowego), adekwatne do tych zachodzących w dużych obiektach tego typu. Proces oczyszczania mechanicznego następuje w osadnikach gnilnych lub osadnikach Imhoffa – jest to pierwszy etap oczyszczania obecny w każdym przyjętym rozwiązaniu technologicznym. Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór (z wyjątkiem jednokomorowych osadników Imhoffa), w zależności od ilości dostarczanych ścieków.
W kolejnym etapie oczyszczania, następują głównie tlenowe procesy biologiczne. Na tym etapie, wśród dostępnych rozwiązań technologicznych, główne rodzaje to:
  • drenaż rozsączający
  • filtr piaskowy (gruntowy)
  • oczyszczalnia hydrobotaniczna
  • złoże biologiczne + osadnik wtórny
  • niskoobciążona komora osadu czynnego + osadnik wtórny
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz